رقم قرداد کادرفنی ماشین سازی

لیست کادرفنی ماشین سازی

نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد
حسين پاکي خطيبي ۱۳۵۳/۱۰/۱۵ ۹۵/۹۶فصل ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
داريوش اسفندياري امر اله ۱۳۵۷/۱۲/۲۰ ۹۵/۹۶فصل ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
يوسف بخشي زاده ۱۳۴۹/۰۱/۲۰ ۹۵/۹۶فصل ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
يونس باهنر سردرودي ۱۳۵۶/۰۱/۲۳ ۹۵/۹۶فصل ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فرهاد خبازي ۱۳۴۱/۰۵/۰۱ ۹۵/۹۶فصل ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
رسول پاکي خطيبي ۱۳۵۷/۰۶/۳۱ ۹۵/۹۶فصل ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جعفر مهديزاده ۱۳۵۷/۰۱/۰۶ ۹۵/۹۶فصل ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ميرمجيد محمدي اقدم ۱۳۳۱/۰۶/۰۲ ۹۵/۹۶فصل ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
صادق پورحسين ۱۳۴۴/۰۵/۲۰ ۹۵/۹۶فصل ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اسد صادقي يامچي ۱۳۴۳/۰۷/۱۰ ۹۵/۹۶فصل ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
امير قيامي ۱۳۶۱/۱۲/۲۵ ۹۵/۹۶فصل ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهدي شيرازي فر ۱۳۵۵/۰۵/۰۱ ۹۵/۹۶فصل ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
© حقوق سایت برای تراختورلینک محفوظ است