رقم قرداد بازیکنان ماشین سازی

لیست بازیکنان ماشین سازی

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
آندرانيک تيموتيان سماراني ۱۴ ۱۳۶۱/۱۲/۱۵ ۹۵/۹۶فصل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
احمد اميرکامدار ۱۰ ۱۳۶۷/۱۰/۱۵ ۹۵/۹۶فصل ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بهمن کامل ۶ ۱۳۶۴/۱۰/۲۹ ۹۵/۹۶فصل ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پيام صادقيان ۱۱ ۱۳۷۰/۱۲/۱۰ ۹۵/۹۶فصل ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حبيب گرداني ۳ ۱۳۶۲/۰۳/۱۹ ۹۵/۹۶فصل ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سامان نريمان جهان ۷ ۱۳۷۰/۰۱/۲۹ ۹۵/۹۶فصل ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سعيد مهدي پور اسبه قليان ۲ ۱۳۶۵/۱۲/۲۳ ۹۵/۹۶فصل ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سيد جلال رافخايي ۴ ۱۳۶۳/۰۲/۰۴ ۹۵/۹۶فصل ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سيد مهدي اسلامي ۱ ۱۳۶۴/۰۲/۱۵ ۹۵/۹۶فصل ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محمد نصرتي ۲۰ ۱۳۶۰/۱۰/۲۱ ۹۵/۹۶فصل ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهرداد بايرامي ۳۷ ۱۳۶۹/۰۶/۳۰ ۹۵/۹۶فصل ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مير مهدي قريشي ۵۵ ۱۳۶۹/۰۲/۲۸ ۹۵/۹۶فصل ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بهرام احمدي ۲۳ ۱۳۷۲/۰۲/۲۰ ۹۵/۹۶فصل ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
امين قاسمي نژاد ۹ ۱۳۶۵/۰۹/۰۱ ۹۵/۹۶فصل ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حامد پاکدل ۱۷ ۱۳۷۰/۰۸/۰۹ ۹۵/۹۶فصل ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سجاد رهبر ۱۶ ۱۳۷۳/۰۵/۱۴ ۹۶/۹۷فصل ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اتابک زارعي ۱۸ ۱۳۷۵/۱۲/۱۵ ۹۶/۹۷فصل ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سيد سجاد حسينيان نژاد ۳۶ ۱۳۷۳/۰۵/۱۹ ۹۵/۹۶فصل ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فرزاد طاهري ۱۳۷۴/۰۷/۱۲ ۹۶/۹۷فصل ریال
سعيد مهري ۱۳ ۱۳۷۴/۰۶/۲۵ ۹۶/۹۷فصل ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
علي ميکاييلي ۲۱ ۱۳۷۳/۱۲/۰۲ ۹۶/۹۷فصل ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهران قربان پور ۲۵ ۱۳۷۴/۰۲/۲۱ ۹۶/۹۷فصل ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سجاد گرايلي شيخ ۲۲ ۱۳۷۷/۰۷/۲۹ ۹۷/۹۸فصل ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کاخبر کاکاشويلي ۸ ۱۳۶۲/۰۶/۲۶ ۹۵/۹۶فصل ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ادسون هنريکو ۵ ۱۳۶۶/۰۷/۰۶ ۹۵/۹۶فصل ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مانويل فرناندز مونيز ۳۰ ۱۳۶۵/۰۵/۰۹ ۹۵/۹۶فصل ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سهراب اديب نيازي ۲۴ ۱۳۷۳/۰۹/۳۰ ۹۶/۹۷فصل ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
علي جدي ۲۶ ۱۳۷۶/۱۰/۱۴ ۹۷/۹۸فصل ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
علي ديندار ۲۷ ۱۳۷۵/۰۱/۱۹ ۹۶/۹۷فصل ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
© حقوق سایت برای تراختورلینک محفوظ است