رقم قرارداد کادرفنی گسترش فولاد

لیست کادرفنی گسترش فولاد

نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
عباس آقايي چقوشي ۱۳۵۶/۰۶/۱۱ ۹۵/۹۶فصل ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
عليرضا جليلي لقمان ۱۳۵۷/۱۱/۲۰ ۹۵/۹۶فصل ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فراز کمالوند ۱۳۵۴/۰۵/۰۵ ۹۵/۹۶فصل ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
علي اميني الشريعه نجفي ۱۳۵۴/۱۰/۱۹ ۹۵/۹۶فصل ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مجتبي حقي پور ۱۳۵۱/۰۷/۱۵ ۹۵/۹۶فصل ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حسين عطار نصرتي ۱۳۶۰/۰۹/۱۲ ۹۵/۹۶فصل ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
علي اکبر زاده ۱۳۵۸/۰۵/۰۱ ۹۵/۹۶فصل ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ساسان اسدي ۱۳۶۴/۱۲/۲۷ ۹۵/۹۶فصل ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
عليرضا مرادي ۱۳۵۹/۰۶/۲۹ ۹۵/۹۶فصل ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شاهين صمديان زهرايي ۱۳۵۰/۰۶/۱۳ ۹۵/۹۶فصل ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حسن آذرنيا ۱۳۳۳/۰۴/۰۶ ۹۵/۹۶فصل ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
امير بهمن خداکرم ۱۳۳۸/۰۹/۰۱ ۹۵/۹۶فصل ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پيمان صاحب جمعي ۱۳۵۶/۰۴/۰۲ ۹۵/۹۶فصل ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
داود فعال ۱۳۴۱/۰۱/۰۱ ۹۵/۹۶فصل ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
يوسف نقي پور ۱۳۶۸/۰۶/۰۱ ۹۵/۹۶فصل ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بابک عبادي ۱۳۵۵/۰۶/۳۰ ۹۵/۹۶فصل ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
© حقوق سایت برای تراختورلینک محفوظ است