رقم قرارداد بازیکنان گسترش فولاد

لیست بازیکنان گسترش فولاد

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
بابک حاتمي ۴۰ ۱۳۶۵/۰۵/۲۴ ۹۵/۹۶فصل ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
داريوش شجاعيان ۱۰ ۱۳۷۱/۰۱/۱۸ ۹۷/۹۸فصل ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
رضا خالقي فر ۷۰ ۱۳۶۲/۰۶/۳۰ ۹۵/۹۶فصل ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سيد محسن حسيني ۱۴ ۱۳۶۳/۱۱/۲۰ ۹۵/۹۶فصل ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
عليرضا نقي زاده ۱۶ ۱۳۷۱/۱۲/۱۳ ۹۷/۹۸فصل ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
عليرضا نقي زاده ۱۶ ۱۳۷۱/۱۲/۱۳ ۹۷/۹۸فصل ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کورش ملکي ۱۲ ۱۳۷۰/۰۲/۱۹ ۹۶/۹۷فصل ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
لوسيانو پريرا مندس ۲۹ ۱۳۶۲/۱۰/۱۵ ۹۵/۹۶فصل ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محسن حميدي ۲ ۱۳۶۴/۰۷/۰۸ ۹۵/۹۶فصل ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محمد رضا خلعتبري ۹ ۱۳۶۲/۰۶/۲۳ ۹۵/۹۶فصل ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مرتضي اسدي ۸ ۱۳۵۸/۱۲/۱۵ ۹۵/۹۶فصل ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مسعود ابراهيم زاده ۶۱ ۱۳۶۸/۱۰/۲۶ ۹۶/۹۷فصل ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مصطفي اکرامي کيوج ۷۷ ۱۳۶۲/۰۳/۳۱ ۹۵/۹۶فصل ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مگنو باتيستا داسيلوا ۵ ۱۳۶۴/۰۹/۲۱ ۹۶/۹۷فصل ۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
امير حسين کريمي دخر آبادي ۹۹ ۱۳۷۴/۱۱/۲۰ ۹۵/۹۶فصل ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
يوسف سيدي ۷ ۱۳۷۴/۱۲/۱۸ ۹۸/۹۹فصل ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محمد امين درويشي ۱۱ ۱۳۷۲/۰۲/۳۰ ۹۶/۹۷فصل ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهران فرضيات ۶ ۱۳۶۵/۱۰/۲۲ ۹۵/۹۶فصل ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
امين تقي زاده ۲۴ ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ ۹۵/۹۶فصل ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محمدامين بناخطيبي ۱۷ ۱۳۷۶/۰۳/۲۶ ۹۶/۹۷فصل ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شاهين محمودي ۳۳ ۱۳۷۷/۰۷/۲۴ ۹۷/۹۸فصل ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فرناندو ده خسوس ۱ ۱۳۶۳/۰۹/۰۱ ۹۷/۹۸فصل ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نيما مختاري ۳۷ ۱۳۷۷/۰۲/۲۰ ۹۶/۹۷فصل ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
رضا کريمي پيراقوم ۱۳۷۷/۰۶/۰۱ ۹۵/۹۶فصل ریال
امين محمودزاده ۳۲ ۱۳۷۳/۰۸/۲۸ ۹۵/۹۶فصل ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
عليرضا ارجمنديان ۸۰ ۱۳۷۵/۰۲/۰۶ ۹۷/۹۸فصل ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
عليرضا چراغعلي ۲۷ ۱۳۷۵/۱۰/۱۷ ۹۷/۹۸فصل ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محمد مغانلو ۳۵ ۱۳۷۵/۰۵/۲۸ ۹۷/۹۸فصل ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
© حقوق سایت برای تراختورلینک محفوظ است