رقم قرارداد بازیکنان تراکتور

لیست بازیکنان باشگاه تراکتورسازی

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
ادر لوسيانو ۱۱ ۱۳۶۱/۰۵/۳۱ ۹۵/۹۶فصل ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خالد شفيعي ۴ ۱۳۶۶/۰۱/۰۹ ۹۵/۹۶فصل ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سروش رفيعي تل گري ۱۷ ۱۳۶۹/۰۱/۰۴ ۹۵/۹۶فصل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سعيد آقايي ۷ ۱۳۷۳/۱۱/۲۰ ۹۵/۹۶فصل ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سينا عشوري ۶۶ ۱۳۶۷/۰۶/۲۵ ۹۵/۹۶فصل ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شهرام گودرزي ۷۷ ۱۳۶۶/۰۱/۱۵ ۹۶/۹۷فصل ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فرزاد حاتمي ۲۴ ۱۳۶۴/۱۰/۱۴ ۹۵/۹۶فصل ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فرزين گروسيان ۲۱ ۱۳۷۱/۰۴/۲۸ ۹۷/۹۸فصل ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کرار جاسم محمد ۱۳ ۱۳۶۶/۰۶/۱۱ ۹۵/۹۶فصل ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محسن بنگر ۸ ۱۳۵۸/۰۴/۱۵ ۹۵/۹۶فصل ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محمد ابراهيمي ۱۰ ۱۳۶۳/۰۸/۱۰ ۹۶/۹۷فصل ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محمد ايران پوريان ۲ ۱۳۶۴/۰۶/۳۰ ۹۶/۹۷فصل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محمد نوري ۱۴ ۱۳۶۱/۱۰/۱۹ ۹۵/۹۶فصل ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محمد رضا اخباري شاد ۱ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶ ۹۵/۹۶فصل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهدي شريفي ۲۰ ۱۳۷۱/۰۵/۲۵ ۹۵/۹۶فصل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهدي کياني ۶ ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ ۹۶/۹۷فصل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هادي محمدي ۵ ۱۳۶۹/۱۲/۱۸ ۹۶/۹۷فصل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
عليرضا رمضاني ۲۵ ۱۳۷۲/۰۳/۱۳ ۹۷/۹۸فصل ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سيد فاخر تهامي ۲۷ ۱۳۷۵/۰۵/۲۷ ۹۶/۹۷فصل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محمد رضا مهدي زاده کاساني ۱۶ ۱۳۷۲/۱۱/۳۰ ۹۶/۹۷فصل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
عارف آقاسي کلاه سرخي ۳۲ ۱۳۷۵/۱۰/۱۳ ۹۶/۹۷فصل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محمد امين بهرامي ۵۵ ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ ۹۶/۹۷فصل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سعيد الهويي ۰ ۱۳۶۱/۰۶/۲۴ ۹۵/۹۶فصل ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
امير نصر آزاداني ۷۰ ۱۳۷۴/۱۱/۱۸ ۹۶/۹۷فصل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محمد نادري ۲۸ ۱۳۷۵/۰۷/۱۴ ۹۵/۹۶فصل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
© حقوق سایت برای تراختورلینک محفوظ است